DLA KLIENTÓW - MZWiK w Pilźnie - Dbamy o środowisko

Przejdź do treści
Lokalizacja punktów czerpalnych
Na terenie miasta Pilzno zostały wyznaczone przez MZWiK w Pilźnie punkty  czerpalne wody.
Punkty czerpalne przeznaczone są dla:
osób które nie posiadają przyłącza wodociągowego;
osób z którymi umowa o dostarczanie wody została rozwiązana;
potrzeb wynikających z awarii lub konieczności tymczasowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną.
Punkty czerpalne znajdują się:
- Budynek MZWiK przy ul. Staszica 55
- Budynek Oczyszczalni Ścieków przy ul. Paderewskiego 11A
Woda  z punktów  czerpalnych może być używana do celów spożywczych, oraz  potrzeb  gospodarstwa domowego. Nie może być używana do celów  przemysłowych,  produkcyjnych, rolniczych, itp.
Opłaty za wodę i ścieki

Wszystkie wpłaty należności za wodę i ścieki mogą być przez Pństwa dokonywane w kasie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pilźnie, ul. Rynek 6 ( wejście od tyłu Urzędu Miasta). Wpłaty dokonywane w kasie MZK są zwolnione od opłat.
Godziny otwarcia kasy MZK
Poniedziałek – : 8:00 – 14:00 Przerwa 12:00 – 13:00
Środa – : 8:00 – 14:00 Przerwa 12:00 – 13:00
telefon do kasy MZK: 14 680 77 42

Można również dokonywać wpłat bezpośrednio na konto Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie
Dane do wpłaty:
BS Pilzno, numer rachunku: 32 9477 0001 0000 3304 2000 0040
w tytule wpłaty prosimy o podanie numeru faktury.

Wpłaty poprzez bankowość internetową, oraz bezpośrednio w banku, na   poczcie, itp., są obciążone opłatą zgodnie z cennikami poszczególnych   banków.

Ważne!
 Banki nie naliczają odsetek za nieterminowe opłacanie należności. W   takim przypadku, klientowi mogą być naliczone odsetki za zwłokę,   doliczone do kolejnej faktury. Dlatego przypominamy o terminowym  opłacaniu należności!
W  siedzibie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie, ul.  Staszica 55 nie ma możliwości dokonania wpłaty należności za wodę i  ścieki.
Usługi Asenizacyjne
Zgłoszenia  wywozu nieczystości samochodem asenizacyjnym przyjmowane  są całodobowo  pod numerem telefonu 14 6913007 lub kom.: 601 83 49 49.  Wywóz  nieczystości odbywa się w godzinach 8:00 – 14:00 od poniedziałku  do  piątku w kolejności odpowiadającej kolejności zgłoszeń. Ze względu na   duże zainteresowanie usługami asenizacyjnymi prosimy o wcześniejsze   zgłaszanie wywozu w celu uniknięcia przelania zbiorników wybieralnych.
Uwaga!
Hydranty przeciwpożarowe znajdujące się na terenie miasta i gminy  Pilzno, będące w  zarządzie MZWiK Pilzno, nie są punktami  czerpalnymi. Służą one do  ochrony przeciwpożarowej. Korzystanie z  hydrtantów bez zgody dyrekcji  MZWiK Pilzno, niszczenie plomb,  zabudowywanie, grodzenie, utrudnianie  dostępu do hydrantów, otwieranie  zasów, itp. jest zabronione oraz stanowi  naruszenie mienia MZWiK Pilzno,  jak również naruszenie przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej !
Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Pilźnie
ul. Staszica 55 39-220 Pilzno
+48 14 672 12 98, mail: info@mzwikpilzno.pl
Copyright MZWiK Pilzno 2019
Wróć do spisu treści